Дума Описание
вапориметър (по лат. vapor 'пара' + -метър)
Техн. Уред за измерване налягането на парите.