Дума Описание
вапоризация (фр. vaporisation по лат. vapor 'пара')
1. Хим. Изпаряване.
2. Мед. Обгаряне с пара за спиране на кръвотечение.