Дума Описание
вантрилок (фр. ventriloque от нлат. ventriloquus 'говорещ с корем'))
Книж. Лице, което умее да говори, без да движи устните си, сякаш звукът идва от корема.