Дума Описание
валидация (нлат. validatio но лат. validus 'здрав')
Юр. Признаване нещо за законно.
// прил. валиден.
// гл. валидирам.