Дума Описание
валвация (нем. Valvation по лат. valeo 'имам стойност')
Фин. Определяне стойността на чужда монета спрямо националната парична единица.
валвационна таблица
- таблица, съдържаща официалния курс на вътрешните и чуждите монети.