Дума Описание
вазография (нлат. vasographia по лат. vas 'съд' + -графия)
Мед. Изследване на кръвоносните съдове чрез изпълването им с контрастно вещество и рентгенова снимка.
// прил. вазографски.