Дума Описание
в или във. предлог.
1. За означаване на място, в чиито предели се намира и извършва нещо или към което е насочено действието.
2. За означаване на област, в която се намира или става нещо.
3. За означаване на време.
4. За означаване на състояние.
5. За означаване на начина, по който се извършва действието.
6. За означаване вида или цвета на облеклото.
7. За означаване на количество, обем, размер.
8. За означаване обекта на действието.
в или въ- представка.
В състава на глаголи със значение:
1. Насочване на действието към вътрешността, напр. вглеждам се, вграждам.
2. Получаване на ново качество от субекта и/или обекта на действието, напр. вдетинявам се, вдървям се.