Дума Описание
барна барнеш, барнах, барнал.
- вж. барвам.