Дума Описание
барисфера (фр. barisphere по гр. barys 'тежък')
Геол. Централното ядро на земното кълбо, предполагаемо състоящо се от желязо, никел и др. тежки метали.