Дума Описание
аеро- (по гр., лат. аег 'въздух')
Първа съставна част на сложни думи със значение 'въздушен, въздухоплавателен', напр. аерогара, аеростат и др.