Дума Описание
адюнкт (нем. Adjunkt по лат. adiunctus 'присъединен')
1. Воен. Асистент във военно учебно заведение, който се готви за преподавател във висше военно училище.
2. Книж. Помощник, заместник на длъжностно лице.