Дума Описание
адхезия (по лат. adhaesio 'прилепване')
Физ. Хим. Сила на привличане между молекулите на твърди, течни или газообразни вещества, която се проявява при допир.// Прил. адхезионен.