Дума Описание
адсорбция (лат. adsorptio по ad-sorbeo 'поглъщам')
Хим. Поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течност с повърхностния слой на друго тяло.
// Същ. адсорбирам.