Дума Описание
администратор мн. администратори.
1. Длъжностно лице, което участва в управлението.
2. Разг. Лице от административния обслужващ персонал.