Дума Описание
адвербиален (лат. adverbialis по ad 'при' + verbum 'глагол')
Грам. Който има качества на наречие.