Дума Описание
агрикултура (лат. agricultura от ager 'нива' + cultura 'обработване')
Земеделие, селско стопанство.