Дума Описание
аглутинация (лат. agglutinatio 'прилепване')
1. Език. Начин на образуване на производни думи и граматични форми чрез механическо присъединяване на еднозначни афикси към корена.
2. Мед. Явление, при което се струпват в купчина бактерии, клетки и др. под влияние на противотела - аглутинини, налични в здравото тяло или образувани при инфекции.
// Прил. аглутинирам.