Дума Описание
агломерация мн. агломерации.
1. В металургията - свързване в късове на ситни руди чрез спичането им в металургични пещи.
2. Голям градски център заедно с урбанизираните под негово влияние съседни селища, обвързани икономичаски.
// прил. агломерационен.