Дума Описание
агломерат (по лат. agglomeratus 'навит на кълбо')
1.Геол. Неспоена скала, съставена от едри скални и минерални късове, предимно от вулканичен произход.
2. Метал. Късове руда, получени чрез агломерация.
3. Прен. Сбор от нееднородни части, конгломерат.