Дума Описание
агалактия и агалаксия (лат. agalactia от гр. agalaktia по а- + galaktikos 'млечен')
Мед. Липса или спиране на кърма при родилките.