Дума Описание
авоари само мн.
Налична парична сума по сметка на вложителя в банка или друго кредитно учреждение.