Дума Описание
авеста (фр. Avesta, нем. Avesta от перс.)
Свещена книга на маздеизма, религия, основана от Зороастър през X в. пр. Хр. и разпространена в Персия, Иран и Индия.// Прил. авестийски.