Дума Описание
авал (фр. aval от ар. hawala 'поръчителство')
Фин. Поръчителство по полица; гарантиране на платежа от трето лице, обикн. банка.
// Прил. авален.