Дума Описание
абсорбер (нем. Absorber по лат. absorbeo 'поглъщам')
1. Хим. Абсорбент.
2. Техн. Уред за поглъщане на химически или битови пари.