Дума Описание
абсорбент (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')
Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.