Дума Описание
абсентеизъм (фр. absenteisme по absent от лат. absens, -ends 'отсъстващ')
Книж. Редовно отсъствие от задължителни заседания, събрания и др.