Дума Описание
абнормен (по лат. ab 'от' + norma 'правило')
Мед. Разраснал се в повече, извъннормен.