Дума Описание
аблация (лат. ablatio 'отнемане')
1. Геол. Свличане, отмиване на скална повърхност.
2. Намаляване на снежната или ледената покривка.
3. Мед. Отрязване, ампутация.